Ordförandeträff 9 nov

PARASPORT
Dagens värd var Paraport Eskilstuna och Kia berättade om föreningen: De bedriver idag verksamhet i 5 idrotter samt har tre idrottsskolor.
Sussi Stjernström Olsson berättade om parasporten i stort. Hon arbetar som idrottskonsulent på RF/SISU med särskild kompetens gällande parasport.

Det finns tre huvudgrupper inom parasport; för utövare med intellektuell funktionsnedsättning, rörelsenedsättning eller synnedsättning.
Dövidrotten har sitt egna förbund och egna föreningar för personer med hörselnedsättning.
Inom parasporten bedrivs många olika idrotter, men en viktig del är att arbeta för att integrera idrotter med sina SF. Parasportförbundet har en 6-stegsprocess i det arbetet. Under processen bistår förbundet med stöd och uppföljning. I integrationsarbetet har olika idrotter kommit olika långt
Vidareutveckling av kompetensstödet pågår.

Parasport förekommer alltså såväl inom parasportföreningar som i andra idrottsföreningar.
Vilket stöd finns för Eskilstunas föreningar?
Det finns kompetens på RF/SISU, i parasportdistriktet och i vissa egna SDF. Det kan gälla uppstart eller utveckling, stöd i kontakt med kommunen; omvärldsanalys, utbildningar, vägledning och rekryteringsstöd.

Välkomnande och bra idrott bygger på att vi förstår normer; synliga som osynliga. Vikten av att skapa förutsättningar för fler (alla) genom att belysa och tydliggöra dessa normer togs upp
En koll bland deltagande föreningar visar att erfarenheten av parasport är väldigt olika
I utbytet mellan parasporten och andra föreningar finns många mervärden, Sussi gav tips om olika hjälpmedel ex den timer som hon använder vid sina föreläsningar.
2015 bytte namn till Parasport och synen har genom åren förändrats från medicinskt ansvar/sjukvård till en rättighet – idrott

Resurser att använda:
• parame.se – hemsida där man kan hitta sin parasportaktivitet
• Fritidsbanken
En fråga om hur våra föreningar ska kunna ta hand om utövare med olika bokstavskombinationer ställdes under mötet; Dessa finns i hela idrottsrörelsen och har ingen egen gren i parasporten. Rådet är att kontakta din idrottskonsulent på RF/SISU för diskussion/vägledning.
Samorganisationen har ett utskott för parasport. Kia berättade att ett viktigt arbete den senaste tiden har varit samverkan med kommunen Det har lett till att all ansökan av kommunala bidrag för idrottsverksamhet nu ligger på samma ställe. Detta gäller såväl LOKAK som särskilda bidrag för föreningar som har idrottare inom de grupper som paraporten omfattar.

SYNPUNKTER FRÅN FÖREGÅENDE MÖTE I SKJULSTA
Den gången träffade vi nämndens ledamöter. Alla partier utom ett var närvarande och gav sin syn på ett antal frågor gällande idrott.
Fler av deltagarna uppfattade samstämmighet och att det var en stor vilja från alla politiker om ex fler anläggningar. Mötet hölls strax innan valet…
Budget med satsningar från majoriteten kommer i morgon (10 november), då få vi se mer vad som blir verklighet.
En del nya namn finns i nämnden efter valet
Ambition finns att hålla ett möte med politiker om två år, mitt i mandatperioden.

INFORMATION FRÅN EIS och RF/SISU
ISG är en grupp för samverkan och diskussion gällnade idrott i Eskilstuna. Där deltar nämndens ledamöter, Bengt från EIS och Torbjörn från RF/SISU. Protokoll från deras möten kommer att läggas upp på EIS hemsida
Elitutskottet har nyligen haft ett möte. Bengt redogjorde för det och uppmanar alla att kolla att inventeringen av elitidrott i Eskilstuna är komplett. En definition av ELIT är på gång att tas fram, inte minst för att vara överens med kommunen vid ex hallfördelningar
Nya frågor till ELIT från mötet:
• Hur kan kartbidraget (orientering) hanteras när det finns ELIT i föreningen och medför extra kostnader?
• Samverkan mellan förening, kommun och näringsliv behöver utvecklas

Breddutskottet har inte haft något möte men fick några frågor medskickade:
• Fråga om anläggningar på ex Gustavsborg som har lägre standard och det saknas ex toaletter När lyfts dessa anläggningar då verksamheten nu minskar
• Lyft samhällsnyttan i kontakt med kommunen – våga satsa!
• Fler ungdomsspelare har bytt förening – kan det vara värvningar? Ta upp med fotbollsförbundet.

Tips: Kurs 25 nov för anställd i förening (ingen kostnad för förening)
På gång i övrigt:
Planering pågår inför medaljfesten 2023. Jockos minnesstipendium delas i år ut till en kvinnlig utövare och en kvinnlig ledare; kom in med ansökningar!
Torbjörn RF/SISU tipsar om att hemsidan är uppdaterad med sammanställning av tillgängliga bidrag och presenterade organisationen med konsulenter. Rickard – ny SISU-konsulent presenterade sig
Nästa ordförandekonferens hålls hos Eskilstuna Golfklubb
Alex tackar parasporten för värdskapet och avslutar dagens möte

Antecknat av Bo Söderberg